zarko radjenovic
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 23.05.1989.
Mesto rođenja Leskovac, Srbija
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik, nemački jezik, italijanski jezik, kineski jezik
OBRAZOVANJE
  2018.  
Naučna oblast   Poslovni informacioni sistemi
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktor ekonomskih nauka
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2016.  
Naučna oblast   Inženjerski menadžment
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master inženjer menadžmenta
Ime obrazovne ustanove   Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2012.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nazivi predmeta Informatika
Nastavno zvanje Saradnik u nastavi van radnog odnosa
ODABRANI PROJEKTI
 
2014.
 
Tip projekta   Naučnoistraživački
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   ОI 179066
     
 
2018.
 
Tip projekta   Naučnoistraćivački
Naziv projekta   Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža
Evidencioni broj projekta   III 43014
KRETANJE U SLUŽBI
 
2018.
-
u toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač saradnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
 
2018.
 
Autori   Boskov, T., Radjenovic, Z, Sajnoski, K.
Naziv rada   Comparative Analysis of The Monetary Policy of NBS and ECB
Publikacija   IJIBM -International Journal of Information,Business and Management, Vol 10,No1,pp. 159-171. ISSN 2076-9202 (Print)/2218-046X(Online)
     
  2018.  
Autori   Rađenović, Ž.
Naziv rada   Digital Trends and its Implications on the Health Information Systems Functions Diversification
Publikacija   Ekonomika, Vol. 64, No 1, pp.53 - 64, ISSN 0350-137Х, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1), doi:10.5937/ekonomikal801053R
     
  2017.  
Autori   Rađenović, Ž., Veselinović, I.
Naziv rada   Primena intregrisanog AHP TOPSIS metoda u oceni efikasnosti zdravstvenih informacionih sistema
Publikacija   Ekonomske teme, Vol. 55 (1) 8, pp. 121-142, ISSN: 2217-3668
     
  2017.  
Autori   Rađenović, Ž., Milovanović, S. & Milovanović, G.
Naziv rada   Heliant Health Information System as a Support to Electronic Business of Healthcare Organizations in Serbia
Publikacija   Facta Universitatis: Series Economics and Organization Vol.14, No 3, 2017., pp. 265 – 279, ISSN 0354 -4699
     
  2017.  
Autori   Kostić, Z., Rađenović, Ž.
Naziv rada   Analiza konkurencije zdravstvenih informacionih sistema primenom softvera za višekriterijumsko odlučivanje
Publikacija   Info M, Časopis za informacionu tehnologiju i multimedijalne tehnologije, Vol.62/2017, ISSN 1451-4397, UDC 005:004:6

Prijavite se na svoj nalog