Delatnost Inovacionog centra Univerziteta u Nišu

Inovacioni centar je neprofitna organizacija, koja u svom radu na originalan i sistematski način primenjuje sopstvene i druge naučne rezultate i savremene tehnološke procese, radi stvaranja inovacija. 

Poslovanje Inovacionog centra zasniva se na:
 • Prototipskom razvoju novih proizvoda;
 • Razvoju novih procesa i usluga ili poboljšanju postojećih u određenoj oblasti;
 • Transferu znanja i tehnologija u proizvodnju;
 • Sprovođenju neprekidnog obrazovanja, osposobljavanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih i njihovo uključivanje u sistem menadžmenta kvalitetom;
 • Sistemskom pristupu upravljanju procesima i neprekidnom unapređenju svih procesa, doslednoj primeni zakona, propisa i drugih dokumenata i stalnom praćenju i primeni unapređenja nacionalnih i međunarodnih dokumenata u svojoj delatnosti;
 • Kompetentnosti, nepristrasnosti, pravičnosti i poslovnosti u pružanju svojih usluga;
 • Ekonomičnosti i održivosti poslovanja i troškova.
Osnovni ciljevi i zadaci Inovacionog centra su:
 • Unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primenu naučno-istraživačkih rezultata nastalih na Univerzitetu u Nišu;
 • Podsticanje transfera znanja između Univerziteta i privrede;
 • Podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija;
 • Povezivanje relevantnih subjekata, uspostavljanje mreža i saradnje u cilju intenzivnijeg transfera tehnologija;
 • Razvijanje znanja i veština u zaštiti i iskorišćavanju patenata i drugih oblika intelektualne svojine u procesu transfera tehnologije;
 • Jačanje svesti o intelektualnoj svojini i uvećanje kapaciteta transfera tehnologije na Univerzitetu;
 • Pružanje opštih informacija o intelektualnoj svojini;
 • Ekspertiza i podrška u izradi tehnoloških i ekonomskih studija izvodljivosti, kao i procena vrednosti i ukupnih potencijala u korišćenju patenata.

Prijavite se na svoj nalog