Banovina

Istorijat

Inovacioni centar Univerziteta u Nišu je osnovan 12.05.2016. godine. Osnivači i članovi Inovacionog centra su sledeća pravna lica: Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu, Medicinski fakultet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu i Fakultet zaštite na radu u Nišu.

Inovacioni centar Univerziteta u Nišu je posebno pravno lice u formi dvodomnog društva sa ograničenom odgovornošću, osnovano na osnovu Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/2005, 18/2010 i 55/2013). Upisan je kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 21196924, PIB 109517390 – rešenje o registraciji BD 39826/2016 (20.05.2016. god.). Poslovno ime Inovacionog centra je: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu d.o.o., Niš.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je 20.03.2017.god. izdalo Rešenje o registraciji Inovacionog centra kao inovacione organizacije – Rešenje broj 391-00-6/2017-16, dok je od strane Evropske komisije 28.12.2016.god., dobio PIC broj (Participant Identification Code): PIC 916829936. Inovacioni centar je validiran kao neprofitna organizacija.

 

Inovacioni centar Univerziteta u Nišu predstavlja inovacionu organizaciju u kojoj se na originalni i sistematski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, razvoja prototipa, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih proizvoda, tehnologija i usluga u određenoj oblasti i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata, i to kroz realizaciju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, istraživačko-razvojnih projekata i inovacionih projekata.

 • DSC_7246
 • DSC_7247
 • DSC_7249
 • DSC_7250
 • DSC_7251
 • DSC_7253
 • DSC_7254
 • DSC_7258
 • DSC_7260
 • DSC_7262
 • DSC_7266
 • DSC_7270
 • DSC_7271
 • DSC_7273
 • DSC_7274
 • DSC_7275
 • DSC_7277
 • DSC_7283
 • DSC_7285
 • DSC_7286

Prijavite se na svoj nalog