Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža

Evidencioni broj projekta: III 43014
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Nenad Živković, Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Krajnji rezultati predloženog projekta su:
A) Realizacija metodologije za procenu ekspozicije stanovništa, pri dugotrajnom izlaganju zagađujućim supstancama, zasnovan na poljima vremenske i prostorne raspodele koncentracija zagađujćih supstanci u vazduhu, vodi i zemljišu.
B) Realizacija lokalnog registra ispuštanja i prenosa zagađujućih materija, za urbane sredine, zasnovan na GIS-u u Internet tehnologiji.
C) Realizacija modularnog automatskog mernog informacionog sistema nove generacije, koji omogućava kontinuirano merenje i praćenje ekoloških i meteoroloških parametara u skladu sa svetskim standardima.
Ostali ključni rezutati su:
1. Realizacija metodologije za donošenje ocene rizika po zdravlje stanovništa;
2. Ralizacija modula za izveštavanje o izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u urbanim sredinama zasnovan na GIS-u i Internet tehnologiji, ocenjen i testiran na primeru Grada Niša.
3. Realizacija modela za predviđanje polja kvaliteta pojedinih sfera životne sredine kao i za kartografisanje stepena zagađenosti urbanih sredina primenom metode neuronskih mreža, ocenjen i testiran na primeru Grada Niša;
4. Realizovane baze podataka o zagađivačima i zagađujućim supstancama i alati za proračun ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci iz pojedinih sektora ocenjene i testirane na primeru Grada Niša.
5. Realizovano uputstvo za prikupljanje, proveru tačnosti, čuvanje i prenos podataka o ispuštanju u vazduh, vode i odlaganju na zemljištu otpadnih materija iz pojedinačnih i kolektivnih izvora za uspostavljanje baza podataka o zagađivačima i zagađujućim supstancama.
6. Formiran registar svih vrsta zagađivača sa relevantnim podacima neophodnim za praćenje stanja, planiranje, projektovanje i preduzimanje mera za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa na teritoriji opština;
7. Realizovan softver za izradu registra o izvorima emisije zagađujućih supstanci;
8. Definisani merni metodi i principi, uvedene i usvojene savremene metode ispitivanja;
9. Izrađeni i povezani hardverski podsklopovi laboratorijskih prototipova mernih sistema;
10. Izrađen algoritam upravljanja za softversko povezivanje i sinhronizaciju svih podsklopova i izrađen softver za upravljanje laboratorijskim prototipovima;
11. Izraćeni i povezani hardverski podsklopovi konačnog prototipa i njihovo povezivanje;
12. Izrađena i formirana eksperimentalna instalacija;
13. Testiran i verifikovan konačni prototip mernog sistema;
14. Postavljene merne stanice na definisanim lokacijama;
15. Izvršena kategorizacija vazduha, voda i zemljišta sa stanovišta zagađenja u oblasti gde je postavljen merni sistem;
16. Izrađena prateća dokumentacija i formirana sopstvena baza podataka za procenu ekspozicije stanovništa, pri dugotrajnom izlaganju, za Grad Niš.

Prijavite se na svoj nalog