Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru

Evidencioni broj projekta: OI 179046

Rukovodilac projekta: Prof. dr Predrag Dimitrijević, Pravni fakultet u Nišu
 
Apstrakt:
Predmet naučnog istraživanja je sadržina i primena regulative u oblasti ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, kao i njena kompatibilnost sa evropskim standardima u ovoj oblasti, kao indikator stepena razvijenosti vladavine prava i zrelosti demokratije. Istraživanje će obuhvatiti: proučavanje međunarodnih standarda u domenu zaštite ljudskih i manjinskih prava; kritičko sagledavanje rešenja sadržanih u normama domaćeg materijalnog i procesnog prava, kojima je uspostavljen normativni okvir zaštite ljudskih i manjinskih prava; ispitivanje usklađenosti i kompatibilnosti postojećih rešenja sa utvrđenim međunarodnim standardima, što bi trebalo da rezultira identifikacijom mogućih rešenja za poboljšanje postojećih pravnih propisa; praćenje i analizu prakse domaćih i međunarodnih organa, kako bi se sagledali kvalitet i efikasnost pravne zaštite u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava; evaluaciju postojećih normativnih okvira u pogledu organizacije i nadležnosti organa preko kojih država pruža zaštitu ljudskih i manjinskih prava u cilju evidentiranja nedostataka i iznalaženja novih rešenja; sagledavanje delotvornosti, ekspeditivnosti i transparentnosti sudskih i upravnih postupaka u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava; i utvrđivanje stepena informisanosti građana o mogućnostima u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava. Rezultati istraživanja biće validna osnova za dogradnju i unapređenje domaćeg zakonodavstva u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava.

Prijavite se na svoj nalog