Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije

Evidencioni broj projekta: OI 179066

Rukovodilac projekta: Prof. dr Bojan Krstić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Aktuelni indikatori razvijenosti privrede Srbije ukazuju da je njena konkurentnost u svetskim razmerama na vrlo niskom nivou. Stoga je svrha projekta istraživanje mogućnosti unapređenja konkurentnosti zasnovane na umrežavanju kompetencija javnog i privatnog sektora u Srbiji. Konkurentnost bazirana na znanju i povezivanje ključnih kompetencija subjekata unutar privatnog, potom unutar javnog sektora, kao i kroz njihovo partnerstvo, a posebno njihovim umrežavanjem sa institucijama i preduzećima iz EU, osnovni su pravci ovog teorijsko-empirijskog istraživanja. Predmet istraživanja je razvijanje ključnih kompetencija javnog i privatnog sektora u funkciji povećanja konkurentnosti kao neophodnog uslova za efikasnije integrisanje Srbije u EU. Zato je cilj projekta da se istraže specifične kompetencije u javnom i privatnom sektoru Srbije, identifikuju njihove slabosti i predlože načini unapređenja konkurentnosti i prelaska iz resursno zasnovane privrede u onu koja je vođena inovacijama. Za ostvarivanje ovako definisanog cilja mora se imati u vidu kompleksnost različitih i brojnih eksternih i internih faktora koji determinišu privredni razvoj Srbije. Zato je neophodan multidimenzionalni i sveobuhvatni pristup determinantama održavanja i unapređenja konkurentnosti. U skladu sa razvojnim politikama EU koje su istaknute u Lisabonskoj strategiji, determinisan je konceptualni okvir istraživanja za unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora u Srbiji sa akcentom na pet ključnih istraživačkih segmenata.

Prijavite se na svoj nalog