Preventivni, terapijski i etički pristup pretkliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije

Evidencioni broj projekta: III 41018
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Dušica Pavlović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Očekuje se pojačana aktivacija i translokacija proinflamatornih transkripcionih faktora STAT NF-κB i AP-1 u odgovoru na različite stimuluse, uključujući citokine (IL-1 i TNF-α), mikrobne (LPS), ROS i zračenje (UV, gama-zračenje, mikrotalasno i elektromagnetno). Protektivni efekat na proces aktivacije ispoljiće modulatori (antioksidanti: NAC, melatonin, agmatin, arginin, taurin, poliamini, fenolna jedinjena), terpeni, etarska ulja i biljni ekstrakti, agonisti PPAR kao i fizička aktivnost. Očekuje se da biljni ekstrakti sa antioksidativnim i antiiflamatornim svojstvima smanjuju ekspresiju COX2 i iNOS.
Očekuje se da prirodni ligandi PPARγ (15dPGJ2, HETE, RXR) kao i egzogeni agonisti (NSAIDs, pioglitazone, rosiglitazone) smanjuju ekspresiju IL6, IL1β,TNFα, iNOS u stimulisanim monocitima i magrofagima, a povećavaju ekspresiju DDAH u kulturi endotelnih ćelija, astrocita i kulturi bubrežnih ćelija. Ftalati, štetni industrijski modulatori PPARs, kao i zračenje dovešće do smanjene produkcije spermatozoida i stimulacije apoptoze germinativnih ćelija mehanizmom inteziviranja katabolizma poliamina i disbalansom PPAR/ADMA/NO metaboličkih puteva u reproduktivnim organima.
Određivanjem količine iRNK za PPARγ, ODC, SSAT reverznom transkripcijom i merenjem genske ekspresije na Real Time PCR, kao i određivanjem poliamina na HPLC u bioptatu kolorektalnog karcinoma, melanoma i karcinoma dojke, i u kulturi kancerskih linija dojke i kolona očekuje se smanjena ekspresija PPARγ i SSAT, a povećana koncentracija poliamina na račun porasta aktivnosti arganaze i ODC. Tretiranje kulture prirodnim ligandima PPARγ (15dPGJ2, HETE, RXR), kao i egzogenim agonistiima PPARγ (NSAIDs, pioglitazone, rosiglitazone), dovešće do povećane ekspresije SSAT, PAO i pada koncentracije poliamina na račun njihove povećane razgradnje. Dodatno tretiranje agmatinom, koji koristi transportne sisteme za poliamine, smanjiće koncentraciju poliamina, a ovaj efekat može biti pojačan upotrebom inhibitora sinteze poliamina DFMO i MGBG (Postojeća oprema).
U eksperimentalnim modelima (subtotalna i totalna nefrektomija, eksperimentalni kriptorhizam, ishemija organa, streptozotocinom izavan diabetes mellitus, eksperimentalni model EAE) očekuje se disbalans metaboličkih puteva: arginin/poliamini/ROS/ADMA/DDAH/ NO.
Očekuje se veća učestalost polimorfizma PPARγ u bolestima koje u osnovi imaju hroničnu inflamaciju, imunska dešavanja i proliferaciju, što je dodatni faktor rizika za njihov tok i prognozu: maligne bolesti, ateroskleroza, neurodegenerativne bolesti, bubrežna insuficijencija, sarkoidoza, reumatski artritis (RA), diabetes i infertilitet.
Klinička studija će pokazati da je terapijska efikasnost primene etanercepta u RA, leka sa TNF antagonističkim efektom, uslovljena polimorfizmom gena za TNF-α. i TNF-RII.
Očekuje se potvrda da kod atopične dece i pacijenta sa RA postoji disregulacija signalnih puteva u aktivaciji NK ćelija, sa hipersekrecijom IFN-γ, što korelira sa fenotipom T ćelija i progresijom bolesti.

Prijavite se na svoj nalog