Identifikacija parametara i izbor turbine mini hidroelektrana za optimalno iskorišćenje energije

Korisnik: Privredno društvo KONI SIM d.o.o., Zaječar 
 
Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
U Srbiji je u funkciji ili u fazi planiranja i izgradnje preko 360 mini hidroelektarana. Zbog toga njihova energetska efikasnost igra veoma važnu ulogu. Energetska efikasnost hidroelektrana zavisi većeg broja parametara: protoka, visinskog pada, izabranog turbinskog postrojenja, varijacije protoka i visinskog pada tokom godine, konfiguracije terena, itd. Poslednjih godina razvijeni su novi tipovi turbina sa povećanom efikasnošću iskorišćenja raspoložive hidro energije. Problem koji se javlja kod izbora tipa turbine mini hidroelektrane je određivaje uticajnih parametara za pravilan izbor turbine uz optimalno iskorišćenje raspoložive hidro energije.
U okviru ovog projekta za najčešće korišćene turbine mini hidroelektana Peltonovu, protočne, Fransisovu i Kaplanovu prikazan je postupak određivanja radnih parametara. Najvažniji rezultati projekta:
Dat je prikaz najčešće korišćenih turbina kod mini hidroelektrana kao i pregled mini hidroelektrana u Srbiji koje su u funkciji i priključene na elektro energetski sistem.
Dat je teorijski prikaz merodavnih radnih parametara turbina mini hidroelektrana kao i postupak njihovog određivanja za Peltonovu, protočne, Fransisovu i Kaplanovu turbinu.
Za snage mini hidroeletrana od 100, 200 i 500.kW određene su konkretne vrednosti radnih parametara za Peltonovu, protočne, Fransisovu i Kaplanovu turbinu.
Date su preporuke za izbor tipa turbine i radnih parametara za optimalno iskorišćenje raspoložive hidro energije.

Prijavite se na svoj nalog