Razvoj i projektovanje tablastih zatvarača modularnog tipa sa enkoderima za precizno pozicioniranje položaja

Korisnik: Privredno društvo KRAN-INŽENJERING, Knjaževac

Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Tablasti zatvarači imaju široku primenu kod melioracionih sistema, hidroelektrana, termoelektranama, vodozahvatnim sistemima akumulacija, itd. Imaju veoma važnu ulogu kod malih hidroelektrana za regulaciju protoka vode prema turbinama, jer od njihovog funkcionisanja u velikoj meri zavisi i uspešan rad samih hidropostrojenja. Konstrukciono rešenje tablastih zatvarača zavisi od dimenzije otvora preko kojih se dovodi voda u postrojenja, kao i od visine pada i protoka vode. Kako ovi parametri mogu biti veoma različiti, to se postavlja problem unifikacije konstrukcionih rešenja. Ovaj problem rešen je primenom modularnog principa gradnje.
U okviru ovog projekta definisan je modularni princip gradnje tablastih zatvarača i za reprezentativni zatvarač razvijeno je kompletno konstrukciono rešenje. Najvažniji rezultati projekta:
od 3 varijantna rešenja urađenih na modularnom principu gradnje izabrano je optimalno rešenja za definisane kriterijume ocenjivanja (funkcionalnostost, sigurnost, cena, težina, tehnologičnost, terotehnologičnost i modularnost);
za izabranu varijantu izvršen je proračun nosivosti i urađeno kompletno konstrukciono rešenje sa potpuno definisanim elementima i modulima.
rešenje je univerzalnog tipa jer je moguća primena i kao površinski i kao dubinski zatvarač, odnosno i kao osnovni i kao remontni.
Razvijeni tablasti zatvarač predstavlja inovativno konstrukciono rešenje, koje se ogleda u sledećem:
konstrukcija tablastog zatvarača je modularnog tipa što mu obezbeđuje kvalitet, nisku cenu i široko područje primene;
moguča je daljinska kontrola položaja ustave tablastih zatvarača u odnosu na referentni položaj pomoću redudantnih enkodera.

Prijavite se na svoj nalog