Razvoj i projektovanje planetnih multiplikatorta specijalne namene za mikro hidroelektane

Korisnik: Privredno društvo TEHNOS PROFI, SUVI DO, Niš

Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Poslednjih godina energetski trendovi mahom su usmereni ka obnovljivim izvorima energije. Važnu ulogu u tome imaju male i mikro hidroelektrane, jer se mogu instalirati na malim rekama ili potocima. Jedno od važnih pitanja kod gradnje malih hidroelektrana je izbor odgovarajuće turbine i mašinskog postrojenja za optimalno iskorišćenje raspoložive hidroenergije. Značajni rezultati u tom pogledu mogu se postići ugradnjom prenosnika koji usaglašava izlazne parametre radnog kola turbine sa ulaznim parametrima generatora struje.
U okviru ovog projekta definisana je familija planetnih multiplikatora, a za reprezentativni član familije razvijeno je kompletno konstrukciono rešenje. Najvažniji rezultati projekta:
definisana familija planetnih multiplikatora pokriva kompletno područje prenosnih odnosa kod ugradnje Peltonove, Fransisove, protočne i Kaplanove turbine kod mikro hidroelektrana - radni prenosni odnos iPP=0,286 .... 0,111;
za navedeno područje prenosnih odnosa planetni multiplikatori mogu da prenesu maksimalnu snagu mikro hidroelektrana (100 kW) za radni vek Lh=200.000h;
prenosnik ima zadovoljavajuću geometriju (uslovi koaksijalnosti, montaže, susedstva) i nosivost po svim kriterijumima (nosivost bokova, podnožja, zaribavanje);
prenosnik je kompaktne konstrukcije i potpuno ispunjava uslove tehnologičnosti i terotehnologičnosti, što mu omogućuje ekonomičnu izradu i eksploataciju.
Razvijeni planetni multiplikator predstavlja inovativno konstrukciono rešenje, koje se ogleda u sledećem:
konstrukcija je urađena na modularnom principu, tako da se za kompletnu familiju sklopovi kućišta prenosnika i ozubljenog venca ne manjaju, već se kod odgovarajuće varijante menja samo ulazno vratilo sa nosačem i setom planetnih zupčanika i izlazno vratilo sa sunčanim zupčanikom ;
saglasno radnim brojevima obrtaja radnog kola turbina i brojeva obrtaja generatora struje omogućuje optimalno iskorišćenje raspoložive hidro energije.

Prijavite se na svoj nalog