Poboljšanje konstrukcionog rešenja pogona mešača za testo mašine planetarni mikser

Korisnik: Privredno društvo Oprema, Gornji Matejevac

Pružaoc usluge: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu – ICUN
 
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vojislav Miltenović, Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
 
Apstrakt:
Mašina PLANETARNI MIKSER koristi se za mešalje i pripremu testa. Sa aspekta ispunjenja radne funkcije mešaća za testo PLANETARNI MIKSER bitnu ulogu igra buka, preciznost kretanja i pouzdanost u radu. U cilju optimalnog ispunjenja radne funkcije predviđeno je da inovaciono rešenje pogona mašine PLANETARNI MIKSER ispuni sledeće uslove.
Da kompletan prostor u kome se nalazi zames bude tretiran izvršnim organom mešača ravnomerno, što podrazumeva da mešač u prostoru pri svakom obrtaju zauzima različiti položaj. Ovaj uslov je u potpunosti ispunjen, preko izbora trajektorije alata za mešanje testa.
Da prenosnik mora biti bezazoran, što omogućuje adekvatnu preciznost pozicioniranja, smanjenje buke i vibracija i energetsku efikasnost. Ovaj uslov je takođe izpunjen izborom odgovarajućih parametara vezanih za tolerancije i izradu elemenata planetnog prenosnika saglasno tehničkim mogućnostima
privrednog društva Oprema.
Da pogon mašine uspešno ispuni radnu funkciju i da ima adekvatnu pouzdanost. Ovaj uslov je ispunjen jer je pouzdanost vitalnih elemenata prenosnika zadovoljavajuća. Ugrađeni su i odgovarajući signalni uređaji za kontrolu rada mašine u eksplaotacionim uslovima.
Treba takođe napomenuti da je rešenje planetnog prenosnika optimalno sa aspekta raspoloživog resursa njegovih vitalnih elemenata. Stepeni sigurnosti zupčastog para planetnog prenosnika (podnožja, bokova i deformacija zubaca) su u dozvoljenim granicama, ali uz maksimalno iskorišćenje raspoložive nosivosti.

Prijavite se na svoj nalog