milijic ana
LIČNI PODACI 
Datim rođenja 24.08.1988.
Mesto rođenja Niš
Maternji jezik Srpski jezik
Drugi jezici Engleski jezik
OBRAZOVANJE
  U toku  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Doktorand
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Doktorske studije
     
  2013.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Master ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Master akademske studije
     
  2011.  
Naučna oblast   Ekonomija
Naziv dodeljene kvalifikacije   Diplomirani ekonomista
Ime obrazovne ustanove   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
Nivo obrazovanja   Osnovne akademske studije
ANGAŽOVANJE U NASTAVI 
Ime obrazovne ustanove Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Nazivi predmeta Teorija i analiza bilansa, Revizija, Analiza poslovnih performansi, Upravljanje intelektualnim kapitalom
Nastavno zvanje Saradnik van radnog odnosa – demonstrator
ODABRANI PROJEKTI
 
2014.
-
U toku
 
Tip projekta   Osnovna istraživanja
Naziv projekta   Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije
Evidencioni broj projekta   OI 179066
KRETANJE U SLUŽBI
 
U toku
 
Zanimanje ili radno mesto   Istraživač pripravnik
Institucija   Inovacioni centar Univerziteta u Nišu
ODABRANI NAUČNI RADOVI
  2018.  
Autori   Milijić A., Stojanović M.
Naziv rada   Intellectual capital as the determinant of a company value
Publikacija   Menadžment znanja, No 1-2 ,2018.
     
  2017.  
Autori   Milijić A.
Naziv rada   Uticaj primene osnova za odmeravanje elemenata finansijskih izveštaja na rezultat preduzeća
Publikacija   Knowledge Based Sustainable Economic Development, ERAZ 2017.
     
  2015.  
Autori   Milijić A.
Naziv rada   Uticaj rizika zemlje i političkog rizika na alokaciju kapitala u savremenim međunarodnim uslovima poslovanja
Publikacija   Održivi ekonomski razvoj – savremeni I multidisciplinarni pristupi, ERAZ 2015.
     
  2015.  
Autori   Krstić B., Ranđelović A.,
Naziv rada   Ostvarivanje konkurentske prednosti I unapređenje poslovnih performansi strategijom konfrontacije
Publikacija   Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope XX
     
  2014.  
Autori   Đukić T.,Rađenović Ž., Ranđelović A.,
Naziv rada   Financial Reporting of Banking Operations
Publikacija   International Scientific Conference “The financial and Real Economy: Toward Sustainable Growth”, Faculty of Economics, University of Niš 2014.
NAGRADE I PRIZNANJA
  2011.  
Naziv  
Najbolji diplomirani student na smeru Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje na Ekonomskom fakultetu za školsku 2010/2011. godinu
Institucija   Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
     
  2011.  
Naziv  
Nagrada Saveza računovođa i revizora Srbije
Institucija   Savez računovođa i revizora Srbije

Prijavite se na svoj nalog