slika icun

Promocija inženjeringa pametnih proizvoda i usluga

U organizaciji Univerziteta u Nišu i Inovacionog centra Univerziteta u Nišu održana je promocija Inženjeringa pametnih proizvoda i usluga. Skup je otvorio prof. dr Dragoljub Živković, a zatim je prisutne pozdravio Rektor Univerziteta u Nišu prof. dr Dragan Antić. Ivana Kostić stručni savetnik za implementaciju programa i projekata izložila je Program podrške za inovacije Fonda za Inovacionu delatnost Republike Srbije.

Zatim su prikazani rezultati rada na projektu „Realization of a new measurement system for the monitoring of Pb2+ concentration in water”, koji je realizovan u Inovacionom centru Univerziteta u Nišu. 

Najpre je prof.dr Marjan Ranđelović dao prikaz istraživanja na projektu, a zatim je izvršena demonstracija rada Mernog sistema za monitoring teških metala u vodi. Izvedena su 3 ekspreimenta, gde je pomoću senzora i mernog sistema izmerena koncentracija olova u vodi.Na osnovu UREDBE O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODAMA, granična vrednost emisije za olovo u otpadnim vodama iznosi 0.5mg/l ili 2.5 x 10-6 mol/l. U prvom merenju dobijena je koncentracija 1x10-6 mol/l, što je ispod propisane granične vrednosti. U drugom merenju dobijena je koncentracija 1x10-4 mol/l što ukazuje na opasnost da je došlo do neke akcidentne situacije. U trećem merenju dobijena je koncentracija 1x10-2 mol/l što ukazuje na alarmantno visoku koncentraciju olova, koja može da izazove katastrofalne posledice ako se ispusti u prirodne recipijentne.

Merni sistem je umrežen, tako da rezultati merenja mogu da se prate on line. Pored monitoringa prusustva teških metala u vodi, merni sistem  preko instaliranih senzora i procesora može da prati stanje svoje radne ispravnosti (self-monitoring), tako da ima sve parametre pametnog proizvoda trećeg stepena inteligencije. Konstatovano je da merni sistema može u velikoj meri da doprinese zaštiti životne sredine.

Prof.dr Zoran Nikolić predstavio je publikaciju “Inženjering pametnih proizvoda i usluga” autora prof.dr Vojislava Miltenovića i prof.dr Dragana Antića. U prvom delu publikacije prikazan je proces nastajanja proizvoda sa akcentom na modularni princip gradnje. Detaljno je izložena uloga i značaj kreativnosti i inovacija u razvoju proizvoda sa prikazom metoda koje se koriste u inovacionim aktivnostima. Preduslov za uspešnu realizaciju pametnih usluga je uvođenje interneta stvari, podataka i usluga u industrijske procese, kao i potpuno ovladavanje relevantnim područjima kao što su semantičke tehnologije, veštačka inteligencija i digitalno modeliranje proizvoda. Izložen je holistički pristup inženjeringu, sa prikazom  metoda koje se koriste u procesu razvoja, IT alata, informacionih modela i organizacione strukture. Date su osnove Industrije 4.0, preko modela referentne arhitekture RAMI 4.0, kao i najvažnije komponente sveta pametnih usluga. Za inženjering pametnih proizvoda prikazana su dva modela, model sistemskog inženjeringa i novi V-model. Sistemski inženjering je struktuirani, multidisciplinarni inženjerski pristup tehničkim sistemima usmeren ka dobijanju interdisciplinarnog optimuma u određenom vremenskom okviru. Novi V-model bazira se na principu interdisciplinarne arhitekture sistema, koja omogućuje sinhonizovani razvoj mehaničkih, elektronskih i softverskih komponenti uz odgovarajuću integraciju, validaciju i verifikaciju. Autori su zaokružili opširnu analizu metodologije savremenog inženjeringa koga karakterišu visoka interdisciplinarnost, umreženost, složenost i heterogenost.

Prof.dr Marko Milojković, predstavio je Žan Mone projekat Smart Products and Services Engineering koji je u okviru Erazmus + programa dobio Univerzitet u Nišu. U okviru projekta u naredne 3 godine izvodiće se nastava iz oblasti inženjeringa pametnih proizvoda i usluga. Nastava je namenjana ljudima iz privrednih subjekata i obrazovnih organizacija regiona. Ciljevi obrazovanja u okviru ovog projekta su: Podizanje nivoa znanja i veština u oblasti pametnih proizvoda i usluga. Efikasna primena metoda i IT alata za projektovanje nove generacije pametnih proizvoda i usluga. Primena kreativnih i inovativnih tehnika za multidisciplinarnu primenu naprednih tehnologija. Jačanje ljudskih i institucionalnih resursa u oblasti istraživanja i razvoja. Podsticanje razvoja savremenog obrazovnog sistema u jednoj od najvažnijih oblasti tehnologije. Podsticanje jačanja konkurentnosti nacionalne privrede. Povećanje tehnološke spremnosti obrazovnih institucija i privrednih subjekata za integraciju Srbije u EU.

 • UNI_001
 • UNI_002
 • UNI_003
 • UNI_004
 • UNI_005
 • UNI_006
 • UNI_007
 • UNI_008
 • UNI_009
 • UNI_010
 • UNI_011
 • UNI_012
 • UNI_013
 • UNI_014
 • UNI_015

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog