slika icun

Inovativno preduzetništvo

Prva knjiga koju Inovacioni centar Univerziteta u Nišu objavljuje pod nazivom „Inovativno preduzetništvo“, ima za cilj afirmaciju ideje inovativnosti i preduzetništva. Interesovanje za preduzetništvo nikada nije bilo veće nego na početku 21. veka, s obzirom na šanse koje se javljaju kao posledica inovacija i razvoja naprednih tehnologija.

Na nastanak savremene preduzetničke ekonomije u razvijenim tržišnim privredama posebno su uticala dva faktora: brz razvoj novih znanja i tehnologija, koji je uslovio ekspanziju novih preduzetničkih firmi visoke tehnologije, kao i razvoj tržišta preduzetničkog kapitala, koji je postao efektivni mehanizam finansiranja novih preduzetničkih poduhvata. S druge strane, u privredama u tranziciji dolazi do razvoja preduzetništva vezanog za restrukturiranje bivših velikih državnih preduzeća, odnosno za proces privatizacije.

Sve više dolazi i do afirmacije unutrašnjeg preduzetništva u okviru velikih preduzeća. Menadžeri u velikim korporacijama su sve više uključeni u preduzetničke aktivnosti kada razvijaju nove proizvodne linije, posebno da bi osvojili određeno tržište gde kompanija ranije nije bila prisutna. U isto vreme dolazi do razvoja malih preduzetničkih firmi, posebno onih čija je delatnost vezana za profesionalne usluge, za nove informacione i komunikacione tehnologije, za nove materijale i za biotehnologiju.

Inovativno preduzetništvo je instrument za realizaciju inovacija - zadatka od nacionalnog i državnog značaja. Inovacija, kao čin uvođenja nečeg novog, predstavlja za preduzetnika jedan od najtežih zadataka, koji zahteva ne samo konceptualizaciju i inovaciju, već i razumevanje sila iz okruženja koje deluju na poduhvat. Novitet se može odnositi na bilo koji segment poslovanja: novi proizvod, nova tehnologija, kanal distribucije, pa sve do inovacija u organizacionoj strukturi. Preduzetničke aktivnosti imaju veliki uticaj na privredu kroz formiranje ekonomske baze i otvaranje novih radnih mesta.

Poseban doprinos razvoju inovativnosti u nekoj zemlji imaju nova mala i srednja preduzeća (MSP) koja su osnovana kako bi realizovala inovaciju. Ulazak na tržište i rast novih inovativnih MSP doprinosi podizanju ukupne produktivnosti privrede jer potiskuju preduzeća sa nižom produktivnošću i dinamiziraju konkurentsku utakmicu. Mala i srednja preduzeća su značajna jer često koriste mogućnosti „spinof― poduhvata što omogućava komercijalizaciju znanja koja bi inače ostala neiskorišćena u velikim preduzećima, fakultetima i privatnim i javnim istraživačkim organizacijama. Inovativna MSP predstavljaju najdinamičniji deo savremene privrede. Ova preduzeća značajno doprinose privrednom razvoju, novom zapošljavanju, stvaranju nove vrednosti, jačanju konkurentnosti i boljem zadovoljavanju ekonomskih, društvenih i socijalnih potreba. Zato je neophodno raznim programima, merama i aktivnostima u sklopu konzistentne ekonomske politike podsticati inovativna MSP kako bi ona bila u stanju da daju svoj puni doprinos razvoju privede.

 
Urednici
U Nišu, marta 2020. godine

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog