slika icun

Poziv Fonda za inovacionu delatnost za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program). Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80,000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi korisnik granta iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave. Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. godine do 15 časova. Sve detalje o programu i uslovima zainteresovana preduzeća mogu pronaći na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost. Prijave se dostavljaju putem portala Fonda.

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog