slika icun

Napredno preduzetništvo

Zbornik radova „Napredno preduzetništvo” je rezultat intelektualnih napora istraživača Inovacionog centra Univerziteta u Nišu i Mašinskog fakulteta u Nišu, koji su, koristeći multidisciplinarni pristup, dali doprinos rasvetljavanju složene i aktuelne problematike preduzetništva. U Zborniku su predstavljeni rezultati istraživanja autora koji su, po oceni urednika i recenzenata, verifikovani kao originalni.

Preduzetnički potencijal ima dubok uticaj na ekonomski razvoj. Poslovni imperativ danas je ne samo izvrsnost u poslovanju već i inovativnost, sa postojanom izvrsnošću u obavljanju poslovnih aktivnosti. Agilnost, reinženjering poslovnih procesa, kontinuirani monitoring i merenje performansi, mogu da obezbede stvaranje dodatne vrednosti, konkurentsku prednost, poboljšanje pozicije na tržištu i održivost u budućem okruženju.

Zbornik radova „Napredno preduzetništvo” je namenjen studentima inženjerskog menadžmenta, istraživačima i široj akademskoj i poslovnoj zajednici, koja je zainteresovana za preduzetništvo i želi da identifikuje i razume aktuelne trendove u inovativnom ekosistemu. Zbornik radova može biti od koristi i budućim preduzetnicima, koji su na početku osnivanja svojih preduzeća i žele da ovladaju saznanjima o savremenim poslovnim praksama kroz prizmu inovacija, reinženjeringa i promena u preduzetničkom ekosistemu. Prikazane rezutate mogu koristiti i uspešni privredni subjekti, koji žele da modernizuju svoje poslovne prakse i uvedu inovativne proizvode i usluge.

Pažljivo strukturisan sadržaj knjige čine smisleno i konzistentno definisana tri poglavlja, u kojima se razmatraju kritični aspekti naprednog preduzetništva u 21. veku. Prvo poglavlje, pod nazivom „Stvaranje vrednosti u preduzeću zasnovano na inovacijama”, predstavllja novu paradigmu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća. U ovom poglavlju data je deskripcija disruptivnih inovacija, i to sa teorijskog i praktičnog aspekta. Analiziran je koncept poslovnih inovacija u kontekstu sredstva za razvoj cirkularne ekonomije, naglašavajući relevantnost održivih poslovnih modela. Eko-inovacije su prikazane kao pokretač razvoja cirkularnih poslovnih sistema. Istraživačko-razvojne aktivnosti preduzeća su condition sine qua non poslovnog uspeha na savremenim tržištima. 

Drugo poglavlje, koje nosi naziv „Reinženjering poslovnih procesa”, pruža zainteresovanim čitaocima osnovu za vođenje poslovnih praksi. Ovo poglavlje analizira nove
menadžerske pristupe, koji su esencijalni za upravljanje promenama u preduzećima. Autori pružaju uvid u postupke redizajna proizvoda i procesa kao ključne strategije za organizacije koje žele da poboljšaju svoju ponudu, optimizuju operacije, smanje greške i ostvare održiv rast u dugom roku. U fokusu autora drugog poglavlja je istraživanje organizacionog restrukturiranja i njegove važnosti za opstanak na konkurentnim tržištima. Ovo poglavlje ispituje i promenu uslova konkurencije na tržištu kroz uticaj procesa preuzimanja preduzeća na profitabilnost, likvidnost i strukturu izvora finansiranja preduzeća sticatelja, na bazi konkretnih empirijskih podataka.

Treće poglavlje, „Uloga preduzeća u preduzetničkom ekosistemu”, nastoji da ukaže na međuzavisnost preduzeća i šireg preduzetničkog ekosistema. Radovi uključuju diskusiju o značaju ekosistema za kreiranje praktičnih inovativnih rešenja. Obuhvaćen je, takođe, i dijalog o tome kako mikro, mala i srednja preduzeća postaju zagovornici cirkularnih rešenja i održivih preduzetničkih praksi. Istraživanje cirkularnih poslovnih modela uvodi čitaoce u budućnost poslovnog razmišljanja. Poslednja tema ovog poglavlja zaokružuje promišljanje apostrofiranjem funkcije intelektualnog kapitala u generisanju inovacija u preduzećima, i u osiguranju konkurentnosti na korporativnom i nacionalnom nivou.

Posebnu zahvalnost izražavamo recenzentima, prof. dr Bojanu Krstiću i prof. dr Maji Ivanović Đukić sa Ekonomskog fakulteta u Nišu, na korisnim sugestijama koje su uvažene tokom pripreme rukopisa. Urednici duguju zahvalnost i autorima naučnih priloga, koji potvrđuju akademsku relevantnost i mogu biti korisna pomoć za buduća istraživanja u ovoj oblasti.

Urednici

U Nišu, 2024. godine

Naši članovi

unigafmsnmdcthnznr

Prijavite se na svoj nalog